Algemene voorwaarden

Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2018-07-19T08:45:21+00:00

Download als PDF document

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

  1. Onlinesalariskantoor: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Onlinesalariskantoor gevestigd aan de Scherpakkerweg 6 5616 HP Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK- nummer 58245227;
  2. opdrachtgever: de wederpartij van Onlinesalariskantoor in opdracht van wie Onlinesalariskantoor werkzaamheden verricht, dan wel met wie Onlinesalariskantoor een overeenkomst aangaat;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Onlinesalariskantoor en de opdrachtgever.

Onlinesalariskantoor en opdrachtgever zullen gezamenlijk “partijen” worden genoemd.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Onlinesalariskantoor en de opdrachtgever waarop Onlinesalariskantoor deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Onlinesalariskantoor voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Onlinesalariskantoor en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.

3.2 Onlinesalariskantoor is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen wordt bevestigd. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Onlinesalariskantoor opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Onlinesalariskantoor haar aanbieding baseert.

3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Onlinesalariskantoor gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Onlinesalariskantoor niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en vermelde gegevens van Onlinesalariskantoor binden Onlinesalariskantoor niet.

3.8 De genoemde prijzen, (uur)tarieven en kostenramingen e.d. zijn exclusief btw en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden geheven.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

Onlinesalariskantoor heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Artikel 7:404 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien het inschakelen van derden extra kosten voor de opdrachtgever met zich meebrengt, zal Onlinesalariskantoor voordat hij derden inschakelt de opdrachtgever om toestemming vragen, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst te verlenen en aan Onlinesalariskantoor al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen. Tevens dient de opdrachtgever Onlinesalariskantoor alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de opdracht naar behoren uit te voeren.

5.2 De opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan Onlinesalariskantoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

5.3 De opdrachtgever vrijwaart Onlinesalariskantoor voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 Honorarium

6.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst enkel schriftelijk of per e-mailbericht een vast honorarium overeenkomen.

6.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van het werkelijk aantal uren dat Onlinesalariskantoor of de door haar ingeschakelde derden voor de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht, tenzij anders is overeengekomen.

6.3 Onlinesalariskantoor mag enkel een vast overeengekomen honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Onlinesalariskantoor, dat in redelijkheid niet van Onlinesalariskantoor mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

Artikel 7 Betaling

De opdrachtgever dient de van Onlinesalariskantoor ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8 Klachten

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever schriftelijk of per e-mailbericht binnen 10 werkdagen nadat de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft zijn uitgevoerd aan Onlinesalariskantoor kenbaar te worden gemaakt. Klachten kunnen gemeld worden bij:
Onlinesalariskantoor Lakerstraat 59 te (5613 EP) Eindhoven
e-mail: support@Onlinesalariskantoor.com.

8.2 Na het indienen van de klacht dient de opdrachtgever Onlinesalariskantoor de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Onlinesalariskantoor slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en verjaring

9.1 Onlinesalariskantoor kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

  1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11 van deze algemene voorwaarden;
  2. enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

9.2 Onlinesalariskantoor is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Onlinesalariskantoor is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Onlinesalariskantoor kenbaar behoorde te zijn.

9.3 Onlinesalariskantoor is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

9.4 Indien Onlinesalariskantoor aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Onlinesalariskantoor beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Onlinesalariskantoor gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Onlinesalariskantoor beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft met een maximum van hetgeen in de 3 maanden voorafgaand aan de schade veroorzakende gebeurtenis door Onlinesalariskantoor aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.

9.5 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Onlinesalariskantoor of haar ondergeschikten.

9.6 Alle aanspraken jegens Onlinesalariskantoor die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Onlinesalariskantoor zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen en/of door omstandigheden aan de kant van Onlinesalariskantoor zoals staking, personeelsproblemen, vervoersproblemen, weersomstandigheden met inbegrip van wanprestatie door leveranciers van wie Onlinesalariskantoor een en ander betrekt.

10.2 In geval van overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan twee maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden, zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

10.3 Indien Onlinesalariskantoor bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Overdracht

De opdrachtgever kan de rechten en plichten uit de overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Onlinesalariskantoor.

Artikel 12 Diverse bepalingen

12.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

12.2 De rechter in de vestigingsplaats van Onlinesalariskantoor is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.3 Op elke overeenkomst tussen Onlinesalariskantoor en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Contact T 040 842 1635 Heb je al gekeken naar de
Verzenden