Meldplicht datalekken

Home/Meldplicht datalekken
Meldplicht datalekken 2017-08-03T09:42:53+00:00
 1. Bij ieder beveiligingsincident, bij Onlinesalariskantoor of bij een door Onlinesalariskantoor als Sub-Bewerker ingeschakelde derde, wordt door Onlinesalariskantoor nagegaan of hierbij persoonsgegevens van medewerkers van werkgever betrokken zijn.
 2. Indien de bij het beveiligingsincident betrokken documenten, hardware of software persoonsgegevens van werkgever bevatten, doet Onlinesalariskantoor direct melding aan betreffende werkgever, werkgever dient aan Onlinesalariskantoor kenbaar te maken welke personen (Naam, email en telefoon (voorkeur gsm)) Onlinesalariskantoor hiertoe dient te benaderen, bij geen specifieke opgave zal Onlinesalariskantoor de vaste contactpersoon informeren. Daarbij wordt i.v.m. de aanvang van de 72-uurstermijn, tevens melding gedaan van het tijdstip dat het beveiligingsincident door Onlinesalariskantoor is opgemerkt.
 3. Onlinesalariskantoor onderzoekt vervolgens of het beveiligingsincident als datalek kwalificeert. Onlinesalariskantoor onderzoekt:

Ter vaststelling van het datalek:

 • Welke gegevens zijn er gelekt, bevinden zich daaronder persoonsgegevens (of kan zulks niet redelijkerwijs worden uitgesloten) en kwalificeren deze persoonsgegevens als ‘bijzondere persoonsgegevens’.
 • Per welke datum zijn de persoonsgegevens gelekt.
 • Hoeveel deelnemers/betrokkenen betreft het.

Ter vaststelling of het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden gemeld:

 • Of sprake is van ‘(een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen’ voor de bescherming van persoonsgegevens.
 • Of er technische maatregelen getroffen zijn om de persoonsgegevens te beveiligen (bv encryptie).
 • Wat de oorzaak is van het datalek.
 • Welke acties nodig zijn om het datalek te dichten en in de toekomst te voorkomen?
 1. Onlinesalariskantoor stuurt de in sub 3 genoemde gegevens z.s.m. aan de in sub 2 genoemde personen.
 2. Werkgever dient de melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens in en stuurt Onlinesalariskantoor z.s.m. na indiening een afschrift van de gedane melding.
 3. Indien bij het datalek ‘bijzondere persoonsgegevens’ zijn betrokken, stelt werkgever in overleg met Onlinesalariskantoor z.s.m. een melding aan de betrokkene op. De melding aan de betrokkene bevat ten minste:
  • De aard van de inbreuk: wat is er gebeurd c.q. waardoor kon het gebeuren dat er persoonsgegevens zijn gelekt.
  • De instanties waar de betrokkene meer informatie over de inbreuk kan krijgen: de klantenservice van Onlinesalariskantoor, incl. de contactgegevens daarvan.
  • De maatregelen die Onlinesalariskantoor en/of werkgever de betrokkene aanbeveelt om te nemen om de negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken. Hierbij dient iets te worden opgemerkt over negatieve gevolgen die mogelijk zijn en op welke signaleren de betrokkene alert dient te zijn.
  • De maatregelen die Onlinesalariskantoor heeft genomen om herhaling te voorkomen.
  • De mededeling dat het betreffende incident overeenkomstig de wettelijke verplichting daartoe, is gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens.
 4. Werkgever stuurt de brief naar betrokkene en een kopie naar Onlinesalariskantoor.
 5. De afhandeling van beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens betrokken zijn, als hier bedoeld, wordt geëvalueerd in het kader van een periodiek overleg tussen Onlinesalariskantoor en werkgever.
Contact T 040 842 1635 Heb je al gekeken naar de
Verzenden